Kontakta oss


info@frugran.se


+46 705 30 50 62


Högsås Sörby 1, Gårdsjö


Lat. 58.871, Long. 14.389

Vi finns också på Facebook, och  Instagram

Vi som bor på gården är Mattias och Lisa-Linnea Flising tillsammans med vår dotter Ronja

GDPR/Personuppgiftslagen

Den nya lagen om hantering av personuppgifter, GDPR, ställer höga krav på när, var, hur och varför ett företag får spara och hantera personuppgifter. Som personuppgifter räknas allt som gör att en enskild individ kan identifieras, till exempel namn, adress, telefonnummer, e-postadress, ansiktsfoton och så vidare. Lagen ställer också krav på att varje enskild individ gratis och snabbt ska kunna få reda på vilka uppgifter respektive företag lagrar. Ytterligare ställer lagen krav på att företagare utan dröjsmål ska radera de personuppgifter som en enskild person önskar att man raderar såvida dess lagring och hantering inte krävs enligt andra lagar, till exempel bokföringslagen.

Fru Gran följer GDPR och är noga med att hantera alla personuppgifter med försiktighet.  Fru Gran samlar in endast de personuppgifter som behövs för att kunna fullgöra våra åtaganden oavsett de handlar om gäster i vårt B&B, andra kunder, volontärer, kursdeltagare, leverantörer eller samarbetspartners. Inga personuppgifter delas med annan part såvida det inte krävs enligt lag eller begärs av myndighet som har rätt att kräva tillgång till dem. Vi raderar regelbundet de personuppgifter vi inte längre behöver för att fullfölja våra åtaganden eller som inte enligt lag måste sparas.

Välkommen att kontakta oss om du önskar:

  • veta mer om hur vi hanterar personuppgifter
  • veta om och i så fall vilken information om dig vi hanterar
  • att vi raderar information om dig

The new law on personal data management, GDPR, include high demands on when, where, how and why a company may save and handle personal data. As personal data, everything that allows an individual to be identified, such as name, address, phone number, email address, face photos and so on, counts. The act also requires that every individual quickly and easily can find out what information companies are storing. In addition, the law requires companies to delete the personal data that an individual wishes to delete unless prompted by other laws, such as the Accounting Act, without delay.

Fru Gran follows the GDPR and is careful to handle all personal data with caution. Fru Gran collects only the personal data needed to fulfill our commitments, regardless of whether they concern guests in our B&B, other customers, volunteers, course participants, suppliers or partners. No personal data is shared with any other party unless required by law or requested by an authority entitled to access them.

We regularly delete the personal information we no longer need to fulfill our commitments or which do not have to be stored by law.

Welcome to contact us if:

  • you wish to know more about how we handle personal information
  • you wish to know if and if so, what information about you we handle
  • you wish us to delete information about you.